Generelle leveringsbetingelser

 

1.           Innledning

Disse generelle leveringsbetingelsene ("Generelle vilkår") er knyttet til kjøp av produkter («Produkter») fra Altia Norway AS org. nr. 964 401 403, Best Buys International AS org.nr. 976509544, Bibendum AS org.nr. 914018838, Interbev AS org.nr. 979491980, Premium Wines AS org.nr. 983559115 og Strøm AS org.nr. 970923292, felles omtalt som «Altia».
 

2.           Definisjoner

I Avtalen har nedenstående definisjoner følgende betydning:

"Avtalen" betyr den avtalen Kunden har inngått når det gjelder kjøp av Produkter, og omfatter bestillingene gjennom Altias bestillingsløsning, ordrebekreftelsen fra Altia og disse Generelle vilkårene.

"Produktet" betyr den eller de varer Altia skal levere til Kunden i henhold til Avtalen.

«Kunden» er den virksomheten som har avtale med Altia, og virksomhetens ansatte som gis tilgang til bestillingsløsningen.
 

3.           Tilgang til Altias bestillingsløsning

Altia gir Kunden tilgang til bestillingsløsningen. Det er kundens ansvar å kun gi tilgang til bestillingsløsningen til medarbeidere som er autorisert til å foreta bestillinger. Kunden må ha rutiner for tilgangskontroll og beskyttelse av brukernavn og passord for å hindre uautorisert bruk.
 

4.           Bestilling og ordrebekreftelse

Bindende avtale er inngått når kunden har mottatt ordrebekreftelse på bestillingen. Ta kontakt umiddelbart dersom det er feil i ordrebekreftelsen. 
 

5.           Levering og oppgjør

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skal leveransen gjøres "DDP" i samsvar med gjeldende INCOTERMS på det tidspunktet Avtalen ble inngått.

Levering skjer via logistikkpartner Skanlog AS og de befraktere de måtte benytte. Kostandene for frakt fremgår av bestillingen, og vil variere avhengig av leveransested og hvilket leveransealternativ Kunden velger med hensyn til tid.

Kunden må undersøke mottatte varer med hensyn til art og kvantum innen 24 timer etter mottak. Dersom Altia ikke har hørt skriftlig fra kunden innen 24 timer fra mottak anses leveransen som akseptert. Reklamasjonen skal sendes til service@altia.no med bildedokumentasjon hvis varer er ødelagt.

Faktura har 14 dagers forfall fra Produktet er levert, med mindre annet er skriftlig avtalt. Feil på faktura må meldes skriftlig til Altia uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget, eller burde ha vært oppdaget, og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager dager etter mottak av faktura.
 

6.           Leveringsforsinkelse

I tilfeller forsinket levering skyldes at Altia har misligholdt sine forpliktelser vesentlig og leveringsforsinkelsen er av vesentlig betydning for Kunden, har Kunden rett til å kansellere bestillingen/ordren.

Punkt ovenfor regulerer fullt ut Altias ansvar i tilfelle leveringsforsinkelse. Dermed er Altia ikke ansvarlig for forsinkelser i leveransen, utover bestemmelsene i dette punkt 6. Dette gjelder ethvert tap (direkte eller indirekte) som forsinkelsen kan forårsake, for eksempel, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste og andre økonomiske tap. Denne begrensningen av Altias ansvar gjelder imidlertid ikke hvis Altia har opptrådt grov uaktsomhet.  
 

7.           Forbehold om eiendomsrett

Produktet forblir Altias eiendom til det er blitt fullt betalt.
 

8.           Ansvar for feil og mangler

Altia er pliktig til å foreta retting og omlevering forutsatt at feilen ved Produktene er varslet innen 24 timer etter mottak av varene, jf. pkt. 5.

Altias ansvar omfatter ikke mangler forårsaket av omstendigheter som oppsto etter at risikoen for Produktet var gått over til Kunden.

Kunden skal reklamere feil på Produktet skriftlig til Altia uten ugrunnet opphold etter at mangelen er oppdaget, eller burde ha vært oppdaget, og ikke i noe tilfelle senere enn 24 timer etter mottak av Produktet. Reklamasjonen skal sendes til service@altia.no og inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen viser    seg. Hvis Kunden ikke reklamerer skriftlig innen de fristene som er angitt ovenfor, mister han retten til å gjøre krav gjeldende som følge av feilen.

Etter at Altia har mottatt en skriftlig reklamasjon skal Altia utbedre feilen så raskt som mulig ved å rette eller omlevere.

Punktene ovenfor regulerer fullt ut Altias ansvar for feil og mangler. Dermed er Altia ikke ansvarlig for ethvert tap (direkte eller indirekte) som feilen kan forårsake, for eksempel, men ikke begrenset til, tapt produksjon, tapt fortjeneste og andre økonomiske tap. Denne begrensningen av Altias ansvar gjelder imidlertid ikke hvis Altia har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
 

9.           Immaterielle rettigheter

Samtlige Immaterielle rettigheter og alle andre rettigheter som gjelder nettstedetwww.altia.no, markedsmateriell og bestillingsløsningen tilhører Altia. Avtalen innebærer ingen overdragelse eller overføring av Immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.
 

10.         Konfidensialitet

Hver av Partene forplikter seg til ikke uten den annen Parts samtykke å gi opplysninger om den annen Parts virksomhet som kan være å anse som forretningshemmeligheter, til tredjepart i avtaleperioden og en periode på tre år fra Avtalens opphør. Som forretningshemmelighet eller yrkeshemmelighet skal alltid anses informasjon som Parten har angitt som konfidensiell. Konfindensialitetsplikten gjelder ikke informasjon som Parten kan sannsynliggjøre er blitt kjent for ham på annen måte enn gjennom Avtalen, eller som er allment kjent. Konfidensialitetsplikten gjelder heller ikke dersom en Part ved lov er forpliktet til å utlevere opplysninger.
 

11.         Force majeure

En Part er fritatt for krav for å misligholde sine forpliktelser etter denne Avtalen om misligholdet skyldes omstendigheter som er utenfor Partens kontroll og som Parten ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå, herunder krig, myndighetsbeslutninger, nye eller endrete lover og regler, arbeidsmarkedskonflikt, handels- og valutarestriksjoner, blokade, brann, oversvømmelse eller lignende omstendigheter, samt feil på eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører.

Det påligger en Part som ønsker å påberope seg befrielsesgrunn Force majeure-omstendighet etter dette punkt 11, å uten opphold, underrette den annen Part om force majeure-omstendigheten og opphøret av denne. Uavhengig av anvendelsen av dette punkt 11, har en Part rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig meddelelse til den annen Part, dersom oppfyllelse av en vesentlig forpliktelse i henhold til Avtalen forsinkes eller suspenderes med mer enn tre måneder.
 

12.         Diverse

Ingen av Partene har rett til, helt eller delvis, å pantsette eller overdra sine rettigheter og/eller plikter etter denne Avtalen uten den annen Parts forutgående, skriftlige samtykke. Altia har dog rett til å overdra sine fordringer på Kunden til tredjepart. Skanlog AS utsteder faktura på vegne av Altia, og DNB Factoring er ansvarlig factoringpartner.  Altia har rett til å bytte fakturautsteder og factoringpartner uten Kundens samtykke.

Altia tar forbehold om prisfeil og trykkfeil i bestillingsløsningen.
 

13.         Endringer

Disse Generelle Vilkårene kan oppdateres uten nærmere varsel til Kunden. De til enhver tid oppdaterte vilkårene finnes tilgjengelig på bestillingsløsningen www.altia.no.

 

14.         Tvister og lovanvendelse

Avtalen er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

Du har lagt til dette elementet i din favorittliste